Matej Bučko: Predstavujem volebný program pre Banskú Bystricu

Matej Bučko: Predstavujem volebný program pre Banskú Bystricu

Volebný program pre Banskú Bystricu

Matej Bučko, kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č.3 – Rudlová-Sásová.

I. pilier – efektívne nakladanie s verejnými financiami

-oslovovanie viac firiem pri prieskumoch trhu  – ako novinár som upozornil na podozrivé zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Napriek tomu, že v Banskej Bystrici pôsobí niekoľko stoviek firiem, mestský úrad zadával zákazky stále tým istým spoločnostiam dookola, navyše prepojeným na (ex)politické štruktúry. Mestský úrad by mal oslovovať pri prieskumoch trhu viac firiem, bez vzájomného personálneho prepojenia a vyberať skutočne najvýhodnejšie ponuky. To sa dá docieliť zriadením mestského trhoviska, zoznamu firiem, ktoré prejavia záujem sa o mestské zákazky uchádzať a tie budú následne oslovované (okrem iných). Alternatívnou možnosťou je využitie portálov ako napr. 123dopyt.sk, kde dodávatelia predkladajú svoje ponuky na konkrétne zákazky. Verím, že väčšia konkurencia a viac ponúk pri prieskumoch trhoch ušetrí mestskému rozpočtu značné prostriedky.

-prehodnotenie zmlúv s dodávateľmi  – ako poslanec budem vytvárať tlak na vypovedanie zmluvy s firmou MIS. Pán poslanec Milan Smädo je už niekoľko rokov v konflikte záujmov, keď hlasuje o vyčlenení prostriedkov na rekonštrukciu ciest. Tie zabezpečuje jeho firma MIS. Problémom je, že všetky rekonštrukcie automaticky realizuje jeho spoločnosť, na základe zmluvy, ktorá bola podpísaná ešte v roku 2005. Som za to, aby sa rekonštrukcia ciest súťažila. Som proti tomu, aby sa podpisovali ďalšie miliónové dodatky ku deväťročnej zmluve. Pokiaľ má MIS naozaj najlepšie ceny v meste, nech to preukáže vo verejnom obstarávaní.
Takisto sa budem usilovať o otvorenie zmlúv s ďalšími veľkými dodávateľmi, kde sa dá jednať minimálne o oprávnenej výške zisku. V krízových časoch, kedy sa musí mesto uskromňovať, je nutné, aby sa uskromnili aj dodávatelia.

-zúženie počtu členov dozorných rád mestských podnikov – dozorná rada Mestských lesov má deväť členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva. Z toho päť je poslancov jednej strany. V prípade Bytového podniku mesta (BPM) je deväť členov dozornej rady, z toho šesť poslancov jedného poslaneckého klubu. Všetci berú odmeny, takéto plytvanie je zbytočné.

-zrušenie pozície administrátora mestskej Facebook stránky – túto úlohu má vykonávať hovorca mesta alebo tlačový tajomník. Budem presadzovať vypracovanie komunikačnej stratégie mesta na sociálnych sieťach a opätovné umožnenie komentárov pod príspevkami mesta, ktoré terajšie vedenie zakázalo.

-zrušenie Radničných novín – podľa môjho názoru sú Radničné noviny zbytočným luxusom v čase, kedy mestu chýbajú prostriedky na potrebnejšie akcie. Mohli by byť tlačené na lacnejšom papieri. Vo všetkých volebných obdobiach slúžili na propagandu vedenia mesta. Pokiaľ budú zachované, budem presadzovať ich vydávanie iba formou vestníka s nevyhnutnými informáciami pre občanov a úradnými oznamami.

II. pilier – otvorená samospráva a transparentné mesto

-začiatok rokovania mestského zastupiteľstva v poobedňajších hodinách – budem presadzovať, aby mestské zastupiteľstvo začalo rokovať v poobedňajších hodinách a nie ráno, kedy je väčšina ľudí v práci. Mám záujem na tom, aby občania pravidelne sledovali zasadnutia mestského zastupiteľstva. Lebo práve tu sa riešia problémy, ktoré sa obyvateľov Banskej Bystrice najviac dotýkajú. Je nutné umožniť, aby naživo (priamo alebo cez videoprenos) sledovalo prenos čo najviac ľudí a čo najviac ľudí malo prehľad o veciach, ktoré poslanci odhlasujú. Iba tak zvýšime verejnú kontrolu rozhodnutí mestského zastupiteľstva.

-zoznam investičných priorít mesta – mesto by malo mať verejný zoznam investičných priorít, podľa ktorého bude postupovať. Zoznam by mal byť výsledkom širokej diskusie a pripomienok a odzrkadlovať skutočné problémy Banskobystričanov. Čo je investičná priorita? Nový most v Iliaši? Zimný štadión? Rekonštrukcia futbalového štadióna? Kúpa alebo výstavba nového kultúrneho stánku? Súčasná situácia nahráva lobistom a kšeftárom. Mesto resp. mestské spoločnosti síce realizuje a zrealizovalo niekoľko veľkých investičných akcií, ale bez predchádzajúcej verejnej diskusie a zohľadnenia toho, čo za dôležité považujú samotní Banskobystričania.

-verejný plán rekonštrukcie ciest a chodníkov – podobne ako v predchádzajúcom prípade je nutné, aby mesto malo verejne dostupný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a podľa neho sa postupovalo. Aby keď mám rozbitú cestu na Tatranskej, som vedel, že Tatranská je na šiestom mieste v zozname, momentálne sa realizuje tretia položka v zozname a zachvíľu sa už dočkám. Treba zastaviť systém poslaneckého lobingu štýlom „kto čo vybavil u vedúcej na mestskom úrade.“

-referendum prostredníctvom internetu – pred každým zastupiteľstvom by občania mohli hlasovať o bodoch, ktoré budú zastupitelia prerokovávať. Prostredníctvom internetu by mohli pod jednotlivými hlasovaniami diskutovať a zdôvodňovať svoje hlasovania. Pre poslancov mestského zastupiteľstva by bol takýto poradný nástroj veľmi užitočný a mali by predstavu o verejnej mienke ku kľúčovým otázkam mesta.

-zverejňovať majetkové priznania poslancov – komunálny politik by mal žiť PRE politiku, nie Z politiky. Kým poslanci NR SR sú povinný zverejňovať svoje majetkové priznania, v samospráve takáto povinnosť nie je. Poslanci mestského zastupiteľstva pritom majetkové priznania predkladajú. Bolo by zaujímavé sa pozrieť akým majetkom disponovali niektorí poslanci MsZ pred vstupom do politiky a akým disponujú teraz. Volení zástupcovia by takúto kontrolu mali strpieť.

-zlepšenie personálnej politiky mestského úradu – obsadzovanie pracovných miest na mestskom úrade patrí k najhorším oblastiam samosprávy Banskej Bystrice, čo konštatovala aj správa Transparency International Slovensko. Ako poslanec budem presadzovať, aby mesto zaviedlo jasné pravidlá pri prijímaní nových zamestnancov. Zverejňovalo výberové konania, zverejňovalo zápisnice z výberového konania a poradie uchádzačov.

-obsadzovanie riaditeľov a predstavenstiev mestských podnikov odborníkmi – mestské spoločnosti hospodária s miliardovým majetkom mesta. Plaváreň, Radnica, Barbakan, priemyselný park, Zimný štadión: to všetko je v správe mestských spoločností. Preto je dôležité, aby ich riadili odborníci a nie politickí nominanti ako doteraz. Nemám nič proti tomu, aby bol v predstavenstve alebo na pozícii riaditeľa aj poslanec MsZ. Ak preukáže vo výberovom konaní svoje kvality a presvedčí, že je v konkurencii ostatných uchádzačov najlepším kandidátom. Svoju pozíciu by však mal zohľadniť pri hlasovaniach a nehlasovať v prípade, že sa ocitne v konflikte záujmov.
Výber skutočného odborníka predpokladá transparentnosť procesu výberového konania: včasné a viditeľné zverejnenie výberového konania, zverejnenie členov výberovej komisie, zverejnenie profesnej časti životopisov uchádzačov, zverejnenie výsledného poradia uchádzačov.

-pravidelne budem zverejňovať odmeny poslancov MsZ – vrátane odmien plynúcich z pôsobenia v mestských podnikoch, komisiách mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

-podpora participatívneho rozpočtu založeného na princípe verejného zvažovania – budem naďalej podporovať princíp participatívneho rozpočtu, jeho posilnenie a rozšírenie na úroveň mestských častí. Tento nástroj považujem za kvalitatívne vyšší stupeň priamej demokracie. Občania nepotrebujú, aby poslanci za nich rozhodovali o všetkom.

-transparentné prideľovanie dotácií na kultúru a šport – v súčasnosti nie je prehľadné, v akej výške podporuje samospráva jednotlivé kultúrne a športové inštitúcie. Mestské spoločnosti prideľujú dotácie prostredníctvom reklamných zmlúv, pravidlá na to však nemajú a častokrát sú podporované projekty osôb z „tej správnej politickej štruktúry.“ Taktiež sú niektoré športy zvýhodnené nepriamymi dotáciami v podobe symbolických nájmov, prípadne suplovanie funkcií klubov (prevádzka Zimného štadióna, prenájom futbalového štadióna na Štiavničkách a prevádzka umelého osvetlenia). Taktiež by malo byť jasné na čo dotácie idú a aký percentuálny podiel mestské dotácie tvoria v celkovom rozpočte športovej organizácie.

Volebný program pre Sásovú-Rudlovú

-viac investícii do parkovacích miest v Sásovej – mesto vybralo v rokoch 2011-2014 za vyhradené parkovacie miesta v Sásovej sumu 848-tisíc eur a v rámci Sásovej do budovania parkovacích miest investovalo iba 48-tisíc eur.

-verejný plán rekonštrukcie ciest a chodníkov v Sásovej – podľa stavu znehodnotenia a intenzity využívania určiť poradie ciest a chodníkov v Sásovej a podľa neho následne postupovať. Tento zoznam by bol verejný a postupne by sa z neho odškrtávali zrealizované akcie, takže občania by videli, kedy zhruba môžu očakávať opravu pri svojom bydlisku. Zmena poradia by musela byť riadne zdôvodnená a opodstatnená.

-väčšie informovanie a zapojenie občanov do činnosti občianskych rád – väčšina občanov ani netuší, že občianske rady existujú a už vôbec netuší, že je možnosť čerpať prostriedky na svoje projekty.

-spravodlivosť pri platení energií pre nájomcov v budove bývalej ZŠ Tatranská – momentálne sa energie rozpočítavajú medzi všetkých nájomcov pomerne. Je potrebné nainštalovať merače, aby každý nájomca platil podľa svojej spotreby, prípadne mal motiváciu investovať do tepelného zabezpečenia svojich priestorov.

-Rudlovský potok ako jedna z najväčších investičných priorít mesta – čo najrýchlejšie vyriešiť kompetenčný spor ohľadne zodpovednosti za reguláciu Rudlovského potoka. V prípade, že má byť investorom regulácie mesto, vyčleniť túto investičnú akciu ako jednu z hlavných priorít mesta.

P.S.: Okrem vyššie spomenutého programu som sa podpísal pod iniciatívu Správny kandidát, kde som sa zaviazal presadzovať ďalšie nástroje lepšej samosprávy.

Novinky

Kontakt